Algemene Voorwaarden

Artikel 1. Definities
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
LD Klusbedrijf
 

Klusbedrijf Lubbert Dijkstra
Schoterlandseweg 42
KvK: 74584413

Opdrachtgever:
De  wederpartij van LD Klusbedrijf

 

Artikel 2. Toepasselijkheid van deze voorwaarden 

1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen LD Klusbedrijf en een opdrachtgever waarop LD Klusbedrijf deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken. 

2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met LD Klusbedrijf, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.

 

Artikel 3. Offertes 

1. Al onze aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is genoemd. 

2. De door LD Klusbedrijf gemaakte offertes zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders aangegeven. LD Klusbedrijf is slechts aan offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de wederpartij schriftelijk binnen 30 dagen wordt bevestigd. 

3. De prijzen in de genoemde offertes zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven. 

4. Het aanbod, de offerte, de prijzen en tarieven gelden niet automatische voor nabestellingen, nieuwe of vervolg opdrachten

 

Artikel 4. Voorrijkosten 

LD Klusbedrijf rekent geen voorrijkosten, maar heeft als begintijd het moment van vertrek vanaf vestigingsadres.

 

Artikel 5. Uitvoering van de overeenkomst

 1. LD Klusbedrijf zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uitvoeren.

2. Bij de voorbereidingen en uitvoering van de opdracht zal LD Klusbedrijf,  voor zover redelijkerwijs mogelijk, inspelen op en rekening houden met de wensen van de opdrachtgever.

3. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan LD Klusbedrijf aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan LD Klusbedrijf worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan LD Klusbedrijf zijn verstrekt, heeft LD Klusbedrijf het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.

4. LD Klusbedrijf is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat LD Klusbedrijf is uit gegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor hem kenbaar behoorde te zijn. 

5. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan LD Klusbedrijf de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten tot dat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd

6. De opdrachtgever dient er voor te zorgen dat LD klusbedrijf zijn werkzaamheden tijdig en deugdelijk kan verrichten.

7. Indien de opdrachtgever één of meer afspraken niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, is hij gehouden de in redelijkheid hiermee verband houdende schade te vergoeden.
8. De opdrachtgever vrijwaart LD Klusbedrijf voor schade veroorzaakt door:
– onjuistheden in de opgedragen werkzaamheden of verstrekte gegevens;
– onjuistheden in de door de opdrachtgever verlangde constructies en werkwijzen;

9. LD Klusbedrijf kan indien nodig derden inschakelen voor de uitvoering van de werkzaamheden.

 

Artikel 6. Contractduur; uitvoeringstermijn 

1. De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen. 

2. Is binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van de uitvoeringstermijn dient de opdrachtgever LD Klusbedrijf derhalve schriftelijk in gebreke te stellen.

 

Artikel 7. Wijziging van de overeenkomst 

1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst aanpassen. 

2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. LD Klusbedrijf zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen. 

3. Indien de wijziging of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties hebben, zal LD Klusbedrijf de opdrachtgever hierover tevoren inlichten. 

4. Indien een vast honorarium is overeengekomen, zal LD Klusbedrijf daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft.

 

Artikel 8. Complicaties

1. Wanneer zich complicaties voordoen, doet LD Klusbedrijf hiervan zo spoedig mogelijk mededeling aan de opdrachtgever.

2. Indien de complicatie tot gevolg heeft, dat het werk niet en/of niet veilig door kan gaan, zal LD Klusbedrijf het werk onderbreken.

3. Wanneer de complicatie onmiddellijk handelen vereist zal LD Klusbedrijf ingrijpen, ook in het geval dat de opdrachtgever niet te bereiken is.

4. Eventuele extra kosten, die LD Klusbedrijf moet maken in verband met een complicatie, die naar het oordeel van LD Klusbedrijf onmiddellijk handelen vereist en die redelijk zijn ter beperking van de schade, zullen door de opdrachtgever worden vergoed.

5. Indien de complicatie niet onmiddellijk handelen vereist, kan de opdrachtgever meer- en minderwerk opdragen.

 

Artikel 9. Opzegging 

Beide partijen kunnen te allen tijde de overeenkomst schriftelijk opzeggen. Partijen dienen in dat geval een opzegtermijn van tenminste 1 maand in acht te nemen.

 

Artikel 10. Betaling

1. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door LD Klusbedrijf aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd.

2. Bij opdrachten, die langer dan een week duren, zal wekelijks een factuur naar opdrachtgever worden gestuurd met daarin een declaratie van de bestede uren en de in die week aangekochte materialen. Deze factuur zal door opdrachtgever uiterlijk 2 werkdagen na factuurdatum betaald worden.

3. LD Klusbedrijf hanteert een vooruitbetaling van de geschatte materiaalkosten tenzij anders overeengekomen in de opdrachtovereenkomst.

4. Indien opdrachtgever zijn betalingsverplichting niet nakomt heeft LD Klusbedrijf het recht om het werk op te schorten

 

Artikel 11. Ontbinding van de overeenkomst 

1. De vorderingen van LD Klusbedrijf op de opdrachtgever zijn onmiddellijk opeisbaar in de volgende gevallen: 

● 1. na het sluiten van de overeenkomst aan LD Klusbedrijf ter kennis gekomen omstandigheden geven LD Klusbedrijf goede grond te vrezen dat de opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen zal voldoen;

 ● 2. Indien LD Klusbedrijf de opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is 

2. In de genoemde gevallen is LD Klusbedrijf bevoegd de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan, één en ander onverminderd het recht van LD Klusbedrijf schadevergoeding te vorderen.

 

 Artikel 12. Gebreken; klachttermijnen 

1. Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de opdrachtgever binnen 8 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 14 dagen na publicatie of oplevering van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan LD Klusbedrijf . 

2. Indien een klacht gegrond is, zal LD Klusbedrijf de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de opdrachtgever schriftelijk kenbaar te worden gemaakt. 

3. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen dienstverlening niet meer mogelijk of zinvol is, zal LD Klusbedrijf slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 15.

 

Artikel 13. Aansprakelijkheid

1. LD Klusbedrijf is aansprakelijk voor levering van de zaken tot op de werklocatie, eenmaal op werklocatie vallen de zaken onder de verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid van de opdrachtgever.

2. LD Klusbedrijf is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat
LD Klusbedrijf is uitgegaan van door of namens opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

3. LD Klusbedrijf is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.

4. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden; de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van LD Klusbedrijf aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zover deze aan LD Klusbedrijf toegerekend kunnen worden; en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden. LD Klusbedrijf is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

 

Artikel 14. Overmacht

1. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop LD Klusbedrijf geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor LD Klusberdrijf niet in staat is zijn verplichtingen na te komen.

2. LD Klusbedrijf heeft het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert intreedt, nadat LD Klusbedrijf zijn verbintenis had moeten nakomen.

3. Tijdens overmacht worden de verplichtingen van LD Klusbedrijf  opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door LD klusbedrijf niet mogelijk is langer duurt dan 2 maanden zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.

4. Indien LD Klusbedrijf bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan zijn verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan zijn verplichtingen kan voldoen is hij gerechtigd het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren en is de opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

 

Artikel 15. Incassokosten 

1.    Is de opdrachtgever in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van opdrachtgever. In ieder geval is de opdrachtgever verschuldigd:

 ●    1. over de eerste € 3.000,- 15%

 ●    2. over het meerdere tot € 6.000,- 10%

 ●    3. over het meerdere tot € 15.000,- 8%

 ●    4. over het meerdere tot € 60.000,- 5% 

 ●    5. over het meerdere 3%

2. Indien LD Klusbedrijf aantoont hogere kosten te hebben gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.

 

Artikel 16. Aansprakelijkheid 

1. Indien LD Klusbedrijf aansprakelijk is, dan is die aansprakelijkheid als volgt begrensd: 

● 1. De aansprakelijkheid van LD Klusbedrijf , voor zover deze door zijn aansprakelijkheidsverzekering wordt gedekt, is beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar gedane uitkering.

 ● 2. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of schade niet door de verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid van LD Klusbedrijf beperkt tot de factuurwaarde van de opdracht, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. 

● 3. In afwijking van hetgeen hierboven in lid 2 van dit artikel is bepaald, wordt bij een opdracht met een langere looptijd dan zes maanden, de aansprakelijkheid verder beperkt tot het over de laatste zes maanden verschuldigde honorariumgedeelte. 

● 4. LD Klusbedrijf is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade. 

● 5. LD Klusbedrijf is nimmer aansprakelijk voor schade ontstaan door (tijdelijk) niet (optimaal) functioneren van datacommunicatie op (delen van) het zo genaamde world wide web (www).

 

Artikel 17. Geschillen

1. Op alle geschillen is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.

 

 


 

 
E-mailen
Bellen
Map
Info